دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مراغه

 

 

 آیا می دانید که در حال حاضر بیماری ایدز کاملا قابل کنترل است به شرطی

 که به موقع تشخیص و به موقع درمان گردد